ברוכים הבאים לאתר של תמנתי ווב דיזיין

אתר הקורסים הנ"ל מוגן בזכויות יוצרים והלקוח ברכישת הקורס מאשר כי לא יעביר פרטי גישה לאף גוף אחר או אדם אחר ללא רשות מפורשת מתמנתי ווב דיזיין ותמנה שילוביצקי.

1. כללי:

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה כמשתמע.
תמנתי ווב דיזיין (להלן: "החברה") – בעלת ומפעילת אתר a90396-tmp.s142.upress.link, (להלן: "האתר") – שמחה להזמינך ליהנות מהקורסים המוצעים  באתר האינטרנט שהחברה מעמידה לרשות לקוחותיה וגולשי האתר.

כל שימוש באתר ו/או בשירותי האתר, הינו כפוף לתנאי שימוש אלו. החברה תשמח להעניק לכם השירות הטוב ביותר.
1.1 זכותה של החברה לשנות את תקנון זה מתי שתמצא לנכון. רק סעיפים הכלולים בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי משתמשי וגולשי האתר.
1.2 כל משתמש/גולש מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את כל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר אשר הינם מפורטים להלן (להלן: "תקנון האתר" או "התקנון"), וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

2. שימוש באתר:
כל משתמש רשאי לבצע רכישה באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
2.1 המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
2.2 לחברה ניתנת הזכות למנוע ולבטל את השתתפותך/רכישתך במכירה ו/או רישומך לאתר בשל הגשת פרטים כוזבים או בלתי מדוייקים.
2.3 עם ההרשמה לאתר הלקוח מאשר שקרא את התקנון ושהוא מסכים לקבל מידע שיווקי, הצעות ופרסומת מהחברה. ידוע למשתמש באתר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור לגופים את המידע ומסירתו היא לפי רצונו והסכמתו בלבד. כמו כן ידוע למשתמש באתר שהמידע שיתקבל ממנו עשוי לשמש למטרות שיווק כולל למשלוח פרסומת באמצעות דוא"ל, פקס, טלפון וכדומה, וכן למטרות דיוור ישיר, השתתפות בסקרים ושירותים נוספים החברה מתחייבת בזאת שלא להעביר לאף גורם צד שלישי את פרטי הגולשים שבחרו לקבל פרסומות.

3. מי רשאי להשתתף במכירות האתר?
3.1 כל גולש אשר ימלא פרטים נכונים לרכישה דרך פייפאל.
3.2 בידי החברה הזכות למנוע ממך השתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות או בחלקן, מבלי למסור הודעה על כך מראש וזאת לרבות במקרים הבאים:
3.2.1 אם הזנת פרטים שיקריים ומזויפים.
3.2.2 אם ביצעת מעשה, מחדל, או כל דבר אשר יכול לפגוע בחברה או בצד שלישי כלשהם שעמם עובדת החברה, לרבות גולשי האתר.
3.2.3 אם השתמשת באתר או בשירות הניתן בו לצורך פרסום לשון הרע או דבר דיבה (כהגדרתם על פי דין) או לצורך פרסום תכנים לא נאותים, לא חוקיים או תכנים הפוגעים באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
3.2.6 אם הפרת את תנאי הסכם זה.
3.2.7 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

4. רכישת מוצרים באתר
4.1 המחירים המפורסמים באתר נקבעים ע"י תמנה שילוביצקי ותמנתי ווב דיזיין. החברה אינה מתחייבת כי המחירים באתר הם המחירים הנמוכים ביותר בשוק ו/או משקפים נאמנה אחוז הנחה מסוים (בהשוואה למחיר אחר בשוק). החברה ממליצה מהגולשים לבדוק את מחירי השוק קודם לרכישת מוצרים באתר.
4.2 רכישה במסגרת האתר (בין אם בקניה קבוצתית ובין אם במסגרת רכישה אחרת) הינה קנייה מידית של המוצר.
4.3 כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי, על פי שיקול דעתה של החברה.
4.4 באם יתברר לחברה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה תהיה החברה רשאית לבטל את העסקאות שנרכשו. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו המשתתפים בהרשמתם לאתר. משלוח הודעה כאמור יהווה ראיה לכך שההודעה נמסרה למשתתף והחברה לא תשא באחריות לאי קבלת הודעה כאמור מכל סיבה שהיא (לרבות כתובת שגויה, תקלה טכנית וכדומה).
4.5 תנאי מוקדם לרכישת מוצר באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי ו/או פייפאל לביצוע העסקה. לחברה שמורה הזכות להשהות את המכירה עד למועד קבלת אישור של חברות האשראי ו/או פייפאל ו/או לבטל את המכירה מקום בו אישורים כאמור לא התקבלו בפרק הזמן שהגדירה החברה.

5. תשלום.
5.1 המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ לפי החוק בישראל.
5.2 במדה ולא תאושר העיסקה על ידי חברות האשראי ו/או פייפאל, יקבל הלקוח הודעה מתאימה. בכדי להשלים את העיסקה, יידרש הלקוח ליצור קשר עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת תשלום לצורך ביצוע העיסקה. יובהר ויודגש, כי פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח.
5.3 במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עימו נציגינו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה ואישור חברת האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה.
5.4 במקרה של דרישת זיכוי כספי עבור המוצרים שנרכשו, הזיכוי יתבצע אך ורק אם לא נתבצעה גישה למוצרים ובהתאם לשיקול דעתה של החברה.

6. ביטול עיסקה
6.1 ביטול הזמנה כלשהי יתבצע בכתב בלבד באמצעות פניה לצוות האתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים בקישור הרלוונטי באתר. פנייה חייבת לכלול את פרטי המציע (כולל שם מלא, כתובת, מספר ת"ז, כתובת דואר אלקטרוני, מספק טלפון וכו'), את פרטי ההזמנה ואת סיבת הביטול. ביטול יתאפשר אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
6.2 דמי ביטול – ביטול, במידה והלקוח זכאי לביטול בהתאם להוראות סעיף זה, יקנה ללקוח זכות להשבת הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך (להלן: "דמי ביטול").
6.3 זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, (להלן "חוק הגנת הצרכן") קובע, כי במידה ובחרת לבטל את העיסקה שלא בגלל פגם בנכס נושא החוזה או העיסקה, או עקב אי-התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאית החברה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשו, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, בנוסף לדמי ביטול בסך 20 ₪.
6.5 ביטול של עיסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס 02-6518668 ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected]
6.6 קיבל הלקוח את המוצר נושא העיסקה או החוזה, ידאג להחזרת המוצר לחנות, על חשבון הלקוח, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל הלקוח בעקבות עשיית העיסקה או החוזה. מובהר בזאת כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נושא העיסקה או החוזה נשלח מהחנות לחברת השילוח.
7.9 יובהר ויודגש: ביטול העיסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר שהוא ארוז באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
7.10 דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא אם כן החנות נתנה על כך אישור מראש בכתב.
7.11 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החנות לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
7.12 האמור בסעיף לא יחול על הטובין והשרותים הקבועים בסעיף 14ג (ד') לחוק הגנת הצרכן.
7.13 החברה תהא רשאית לבטל עיסקה ו/או מכירה כולה או חלקה באופנים הבאים:
7.13.1 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
7.13.2 במקרה של כח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפותה במכירה באופן תקין.
7.13.3 אם יתברר לה כי העיסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד שלישי כלשהו.
7.13.4 אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג', ו/או לסחור בו.
7.14 הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב אל הכתובת אותה ציינו בכרטיס הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
7.15 אם לאחר סיום המכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. אם בוטלה מכירה כאמור, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

8. ביטול מכירות מצד החברה ו/או המוכר.
8.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה). הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש והם הגולש כבר רכש את המוצר/השירות הוא יזוכה במלוא הסכום הכספי.
8.2 בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

9. סודיות ופרטיות.
9.1 החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה.
9.2 מכיוון שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

10. שרות לקוחות.
10.1 תמנה שילוביצקי תשמח לעמוד לשירותכם בשעות בין 10:30 – 13:30 בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר, בכדי להנעים את חווית הרכישה, ולעשותה פשוטה ומהירה בכל היכולת.

11. אחריות.
11.1 המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה ו/או המוכרים לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
11.2 אין החברה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
11.3 החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.
11.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם עקב שימוש באתר.

12. קניין רוחני.
12.1 כל התוכן הנמצא באתר, הוא רכושה הבלעדי של החברה או תוכן שניתן לחברה ברישיון ו/או בהיתר מפורש מטעם בעלי התוכן. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.
12.2 אייקונים (icons) וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "החברה".
12.3 אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן "החברה" נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

13. דין ושיפוט.
13.1 כל המפר תקנון זה, זהה להפרת הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה לבתי המשפט של מחוז ירושלים הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

בכבוד רב הנהלת תמנתי ווב דיזיין / תמנתי עיצוב גרפי

התחבר לחשבונך

והתחל לראות את ההדרכה

דילוג לתוכן